משתמש:אליצור יחיא/שורשים

אעריכה

א00 באבא,אבד,אבה,אבל,אבן,אבס,אבץ,אבק,אבר.אבזר,אבחן גאגד,אגל,אגם,אגן,אגס,אגף,אגר. דאדב,אדה,אדם,אדן,אדק,אדר,אדש. האהב,אהד,אהה,אהל. ואוה,אוז,אוץ. אורר זאזל,אזן,אזק,אזר. חאחד,אחה,אחז,אחר,אחת.אחסן טאטב,אטד,אטם,אטר. יאיב,איד,איה,איט,איך!,איל!,אים,אין,איר,איש,אית. כאכל,אכן,אכף,אכר!.אכזב,אכסן,אכלס לאלה,אלח^,אלם,אלף,אלץ.אלחש,אלתר מאמא,אמד,אמן,אמץ,אמר,אמש,אמת.אמלל נאנא,אנה,אנח,אנך,אנס,אנף,אנש^^.אנפף סאסן^אסל!,אסם,אסן,אסף,אסר. ע00 פאפד,אפה,אפל,אפן,אפס,אפף,אפק*,אפר.אפין,אפסן,אפשר. צאצל,אצר. קאקלם רארב,ארג,ארד,ארה,ארז,ארח,ארם,ארס,ארע,ארץ,ארק,ארר,ארש.ארגן שאשד,אשם,אשף,אשר,אשש.אשפז,אשרר תאתת^אתגר,אתרג

בעריכה

אבאס,באר,באש. בבבא, בבה,בבל. גבגד,בגר. דבדד,בדה,בדח,בדל,בדק,בדר. הבהה,בהט!,בהל,בהם^,בהן!,בהק,בהר^. ובוא,בוז,בול!,בוס^בוץ,בור,בוש זבזה,בזז,בזך-,בזע,בזק,בזר.בזבז חבחל,בחן,בחר,בחש. טבטא,בטה,בטח,בטל,בטן,בטש. יביל,בים,בין*,ביץ,ביש,בית. כבכא,בכה,בכר. לבלג^,בלה,בלח^,בלט,בלל,בלם,בלס,בלף,(בלק)בלש.בלבל,בלגן מבמה. נבנה,בנן. סבסה,בסם,בסס,בסר. עבעד,בעה,בעט,בעל,בעס,בעץ,בער,בעת. בעבע פ000 צבצה,בצל,בצע,בצץ^,בצק,בצר.בצבץ קבקע,בקק,בקר,בקש.בקבק רברא,ברג,ברד,ברה,ברז,ברח,ברך,ברץ^,ברק,ברר,ברש^.ברבר שבשל,בשם,בשן,בשר*,בשש^. תבתק,בתר.

געריכה

אגאה,גאל. בגבא,גבב,גבה,גבח,גבל,גבן,גבס,גבע,גבר,גבש. ג דגדד,גדה,גדל,גדע,גדר,גדש. הגהה,גהץ,גהר. וגוז,גוח,גון,גוע*,גוץ! זגזה,גזז,גזל,גזם,גזע,גזר. חגחך,גחל-,גחם-,גחן. ט יגיד,גיל!,גיר,גיש כ לגלב!,גלד,גלה,גלח,גלל,גלם,גלע,גלף,גלש.גלון,גלגל מגמא,גמד,גמז,גמל*,גמם,גמע,גמר,גמש^.גמגם נגנב,גנה,גנז,גנח,גנן*.גנדר סגסה,גסס. עגעה,געל,גער,געש. געגע^! פגפף,גפר. צ00 ק00 רגרב,גרד,גרה,גרט,גרל^,גרם,גרס,גרע,גרף,גרר,גרש.גרבץ,גרגר* שגשם,גשר,גשש. ת00

דעריכה

אדאב,דאג,דאה,דאר. בדבא,דבב,דבה,דבק,דבר,דבש. דברר גדגה!,דגל,דגם,דגן,דגר,דגש. דגדג,דגמן דדדה. הדהב,דהם^,דהן,דהר. ודוא,דוג,דוד,דוה,דוח,דוך,דור*,דוש. ז00 חדחה,דחל,דחן,דחף,דחק. ט00 ידיג,דיה,דיל,דין,דיק,דין,דיש. כדכא,דכה,דכן,דכר. דכדך לדלג,דלה,דלח,דלל,דלף,דלק,דלת.דלדל מדמה,דמך,דמם,דמן,דמע.דמדם נדנב,דנג-.דנדן סדסקס עדעה,דעך,דעת!. פדפה^,דפן,דפס,דפק. דפדף צ00 קדקה,דקק,דקר.דקדק רדרג,דרך,דרם^,דרס,דרר,דרש.דרבן,דרדר ש דשדש ת00

העריכה

א ב הבלהבהב גהגג-,הגד,הגה,הגן הגר דהדס. הדהד ה00 והוה,הון, זהזה ח00 טהטה יהיה,היל כהכה להלל,הלם מהמה,המם,המרהמהם נהנה.הנהן,הנדס סהסה.הסס. ע00 פהפנט צהצה ק00 רהרג,הרה,הרס.הרהר ש00 תהתל,התת

ועריכה

א00 ב00 ג00 דודא,ודה. ה00 ו00 ז00 ח00 ט00 י00 כוכח^ ל00 מ00 נ00 סוסת עועד פ00 צ00 ק00 רורד ש00 תותר,ותק.

זעריכה

א00 בזבד,זבה,זבח,זבל,זבן,זבר. גזגג.זגזג דזדה,זדן הזהב,זהה,זהם,זהר*. וזוב,זוג,זוד,זוח,זול,זון,זוע ז00 חזחח^,זחל. ט00 יזיו,זיז,זיח,זין,זיע,זיף,זית! כזכה,זכך,זכר. לזלג,זלה^,זלח,זלל,זלף. זלזל מזמה,זמם,זמן,זמר. זמבר,זמזם,זמנן^ נזנב,זנה,זנח,זנק. ס00 עזעה,זעך,זעם,זעף,זעק,זער זעזע פזפק,זפת.זפזף צ00 קזקה,זקן,זקף,זקק,זקר. רזרא!זרג,זרד,זרה,זרז,זרח,זרם,זרע,זרק,זרר,זרת. ש00 ת00

חעריכה

א00 בחבא,חבב,חבה,חבט,חבל,חבס,חבץ,חבק,חבר,חבש,חבת. גחגב!,חגג,חגר. דחדד,חדל,חדק,חדר,חדש. ה00 וחוג,חוה,חוט,חום,חון,חוס,חוף!,חוץ,חוש זחזה,חזז-חזן,חזק,חזר. ח00 טחטא,חטב,חטט,חטף,חטר. יחיב,חיג,חיה,חיט,חיך,חיל,חיץ,חיש. כחכה,חכך,חכם,חכר. לחלב,חלד,חלה,חלט,חלל,חלם,חלן,חלק,חלש.חלחל,חלטר מחמד,חמה,חמט,חמל,חמם,חמס,חמץ,חמק,חמר,חמש,חמת. נחנה,חנט,חנך,חנם,חנן,חנף,חנק.חנחן^ סחסד,חסה,חסך,חסל,חסם,חסן,חסף,חסר.חספס ע00 פחפה,חפז,חפן,חפס,חפף,חפץ,חפר,חפש,חפת. צחצב,חצה,חצן,חצץ,חצף^,חצר.חצרץ קחקה,חקל^,חקן!,חקק,חקר. רחרא,חרב,חרג,חרד,חרה,חרז,חרט*,חרך,חרם,חרף,חרץ,חרק,חרר* 3 ,חרת.חרבן,חרבש,חרחר,חרטט'חרפן שחשב,חשד,חשך,חשל,חשף,חשק,חשש.חשמל תחתה,חתך,חתל,חתם,חתן,חתר.חתחת^

טעריכה

אטאט. טאטא בטבח,טבל,טבע,טבק,טבר. גטגן. ד00 הטהר. וטוה,טוח,טוש. ז00 חטחב,טחן,טחר^. טטטא. יטיב,טיח,טיט,טיל,טיס כטכס. לטלא,טלף.טלטל,טלפן מטמא,טמן,טמע^טמר,טמש. טמטם נטנא,טנן,טנף,טנק. ס00 עטעה,טעם,טען. פטפה,טפח,טפט,טפל,טפס,טפף*,טפר,טפש.טפטף צ00 קטקס. רטרד,טרה,טרח,טרט,טרל^,טרם,טרף,טרק,טרש.טרטר,טרלל,טרפד ש .טשטש ת00

יעריכה

א:יאה,יאש. ב:יבא,יבב,יבם,יבש. ג:יגב,יגה^,יגע. ד:ידד^,ידה,ידע. ה:יהב. ו:יום!,יון ז:יזם,יזע,יזף. ח:יחד,יחל,יחם,יחס,יחף,יחץ,יחר,יחשֹ.יחצן ט:00 י:00 כ:00 ל:ילד,ילל,ילף,ילק. מ:ימן^,ימר. נ:ינה^,ינן. ס:יסד,יסף,יסר. ע:יעד,יעה,יעל,יען*,יעף,יעץ,יער. פ:יפה.יפיף^ צ:יצא,יצב,יצג,יצל-,יצק,יצר. ק:יקב,יקד,יקץ,יקר,יקש. ר:ירא,ירד,ירה,ירט,ירק,ירש. ש:ישב,ישן,ישר. ת:יתב,יתד,יתם,יתר.

כעריכה

אכאב. בכבד,כבה,כבל,כבן,כבס,כבע^,כבר,כבש*. ג00 ד כדכד!,כדרר הכהה,כהל!. וכוה,כון,כוץ.כונן זכזב. חכחד,כחל,כחש. כחכח ט00 יכיס,כיף,כיר כככב. לכלב!^,כלה,כלח,כלך,כלל,כלם^.כלכל מכמה,כמן,כמס,כמר,כמש,כמת נכנה,כנן,כנם,כנס,כנע,כנף,כנר,כנש. סכסה,כסח,כסל,כסס,כסף. עכעס,כער,כעשֹ. פכפה,כפח!,כפל,כפן,כפף,כפר,כפשׁ (שורש),כפת.כפתר צ00 ק00 רכרב,כרג,כרה,כרז,כרח,כרך,כרם,כרס,כרע,כרר,כרת.כרבל,כרכם^,כרכר,כרסם שכשל,כשף,כשר.כשכש תכתב,כתה,כתל!,כתם,כתף,כתר,כתש,כתת.

לעריכה

אלאה,לאט,לאךלאם^. בלבב,לבד,לבה,לבט,לבן,לבש.לבלב גלגם.לגלג ד00 הלהב,להג,להה,להט,להם,להק.להלה,להטט ולוה,לוז,לוח,לוט,לול,לון,לוע,לוץ,לוש. ז00 חלחח,לחך,לחם,לחש,לחת.לחלח טלטם,לטף,לטש. י00 כלכד,לכה,לכש. לכלך,לכסן ל00 מלמד. נלנה,לנן. סלסטם עלעב^,לעג,לעה,לעז,לעט,לעס.לעע^.לעלע פלפד,לפת. לפלף צלצץ^ קלקה,לקח,לקט,לקק.לקלק ר00 שלשד,לשן^.לשלש^ תלתך,לתע-,לתת.

מעריכה

א:מאה,מאם,מאן,מאס. ב:(מבט!),מבע! ג:מגב!,מגג^ מגל!,מגש! מגנט ד:מדד*,מדה,מדן,מדף,מדר. ה:מהה^,מהל,מהר ו:מוג,מול,מוץ,מות ז:מזח,מזל.מזער ח:מחא,מחה,מחז^,מחט,מחך,מחל,מחץ,מחק,מחר.מחזר,מחשב ט:מטה,מטט,מטע,מטר י:מיד,מים,מין,מיץ. כ:מכר. ל:מלא,מלג,מלה,מלח,מלט,מלך,מלץ,מלק.מלכדמלמל,מלצר מ:ממן,ממס,ממש.ממשק נ:מנה,מנן,מנע,מנף. ס:מסד,מסב!,מסה,מסס,מסע!,מסר.מסגר,מסטל,מסמס ע:מעט,מעל,מען. פ:מפה,מפל, מפץ, צ:מצא,מצב!,מצג!,מצה,,מצח!,מצע,מצץ,מצר,מצת!מצמץ ק:מקד,מקח,מקל,מקף,מקק,מקשמקמק,מקצע ר:מרא^,מרד,מרה,מרח,מרט,מרס,מרץ,מרק,מרר.מרכז,מרמר,מרפק ש:משב,משה,משח,משט,משך,משל,משק, משר*,משש.משטר,משמש ת:מתז,מתן, מתת.

נעריכה

אנאל,נאם,נאף,נאץ,נאק,נאר?. בנבא,נבב^,נבג,נבח,נבט*,נבך,נבל,נבר. גנגב,נגד,נגה,נגח,נגן,נגס,נגע,נגף,נגר,נגש. דנדב,נדד,נדה,נדח,נדל!,נדם?,נדן!,נדף,נדר.נדנד הנהג,נהה*,נהל,נהם,נהק,נהר. ונוד,נוה,נוח,נוט,נול,נום,נון,נוס,נוע,נוף,נור. זנזל,נזם,נזף,נזר. חנחל,נחם,נחר,נחש,נחת.נחשל טנטה,נטל,נטע,נטף,נטר,נטש.נטרל יניב,ניד,ניח,ניע. כנכה,נכח,נכל,נכס,נכר,נכש. ל00 מנמל,נמס,נמק,נמר,נמש.נמלל,נמנם נ00 סנסב,נסג,נסה,נסח*,נסך,נסע,נסק,נסר. ענעל,נעם,נעץ,נער.נענע פנפה,נפח,נפל,נפץ,נפק,נפש,נפת.נפנף צנצב!,נצה,נצח,נצל,נצץ,נצר.נצנץ קנקב,נקה,נקז,נקט,נקם,נקע,נקף,נקר,נקש. רנרד!. שנשא,נשב,נשך,נשם,נשף,נשק,נשר.נשנש תנתב,נתז,נתח,נתן,נתץ,נתק,נתר,נתש.

סעריכה

אסאב,סאה!,סאן. סאסא בסבא,סבב,סבה,סבל,סבר.סבסד גסגא,סגד,סגה,סגל,סגן,סגף,סגר. סגסג דסדד,סדן,סדק,סדר. הסהד,סהר. וסוב,סוד,סוט,סוף,סור,סות. ז00 חסחב,סחט,סחף,סחר.סחבק,סחרר טסטה,סטן,סטר. יסיב,סיג,סיד,סיח,סיט,סים,סיע,סיף,סיר. כסכה,סכל,סכם*,סכן,סכר*,סכת^.סכסך לסלא,סלד,סלה,סלח,סלט,סלל,סלם,סלע,סלף,סלק.סלסל,סנסן!,סנג'ר מסמא,סמה^,סמך,סמל,סמם,סמן,סמק,סמר. נסנה,סנט,סנן,סנף,סנק.סנגר,סנג'ר,סנור,סנדל,(סנכרן) ס00 עסעד,סעף,סער. פספג,ספד,ספה,ספח,ספל!,ספן,ספף,ספק,ספר,ספת.ספסד,ספסר,ספרת צ00 קסקב,סקל,סקף,סקר.סקרן רסרב,סרג,סרד,סרה,סרח,סרט,סרף,סרק,סרר.סרבל,סרגל,סרהב,סרטט,סרסר ש00 תסתם,סתר,סתת.

עעריכה

א בעבד,עבה,עבט,עבר,עבש. געגב,עגה,עגל,עגם,עגן. דעדב,עדד,עדה,עדן,עדף,עדר,עדש.עדכן ה00 ועוב^,עוד^,עוה,עוז^,עוט,עול,עור,עות*. זעזב,עזז,עזק,עזר. ח00 טעטה,עטף,עטר,עטש. יעיה,עיט,עיל,עין,עיף,עיר!,עיש!. כעכב,עכז,עכל,עכן,עכס,עכר. לעלב,עלג,עלה,עלז,עלט-,עלל,עלם,עלס,עלף,עלץ,עלק.עלעל מעמד,עמם,עמס,עמץ,עמק,עמר,עמת.עמעם נענב,ענג,ענד,ענה,ענן,ענף,ענק,ענש. סעסה,עסס,עסק. ע00 פעפה,עפל,עפף,עפץ,עפש.עפעף צעצב,עצה,עצל,עצם,עצר.עצבב קעקב,עקד,עקה,עקל,עקם,עקף,עקץ,עקר,עקש. רערב,ערג,ערה,ערל,ערם,ערס,ערף,ערץ,ערק,ערר,ערשֹ.ערבב,ערבל,ערטל,ערסל,ערער,ערפל שעשב,עשה,עשק,עשר*,עשת תעתד,עתה,עתק,עתר,עתת^.

פעריכה

אפאה,פאר. ב00 גפגג,פגל,פגם,פגן,פגר,פגש. דפדה,פדח,פדל,פדן,פדע,פדר. הפהק. ופוג,פוח,פול, זפזז,פזל,פזם,פזר. חפחד,פחז,פחח,פחם,פחס,פחר,פחת.פחלץ טפטט,פטם,פטר. פטפט יפיח,פיט,פיס. כפכה,פכח,פכר. פכפך לפלא,פלג,פלה,פלח,פלט,פלך,פלל,פלס,פלף,פלץ,פלק,פלש.פלבל,פלסף,פלפל מפמה!,פמט-פמפם נפנה,פנם,פנס,פנק. פנטז,פנצ'ר ספסג,פסד^,פסח,פסל,פסע,פסק. פספס. עפעה,פעט,פעל,פעם,פער. .פענח,פעפע,פעלל פ00 צפצה,פצח,פצל,פצע,פצץ,פצר. פצפץ קפקד,פקח,פקס^,פקע,פקק,פקר. פקסס,פקפק,פקשש רפרא,פרג,פרד,פרה,פרז,פרח,פרט,פרך,פרם,פרן,פרס,פרע,פרף,פרץ,פרק,פרר,פרש,פרת|.פרגן,פרנס,פרסם,פרפר,פרכס* שפשג,פשה,פשח,פשט,פשל,פשע,פשק,פשר. פשפש תפתה,פתח,פתך,פתל,פתן,פתע,פתק,פתר,פתת.

צעריכה

אצאה. בצבא,צבה,צבט,צבע,צבר,צבת. ג00 דצדד,צדה,צדע,צדף,צדק. הצהב,צהל,צהר. וצוה,צוח,צום,צוף,צוק,צור,צות. ז00 חצחח,צחן,צחק,צחר.צחצח,צחקק טצטט. יציד,צין,ציץ,ציק,ציר,צית. כ00 לצלב,צלה,צלח,צלל*3,צלם,צלף,צלק.צלצל מצמא,צמג,צמד,צמה,צמח,צמק,צמר,צמת.צמצם נצנה,צנח,צנם,צנן,צנע,צנף,צנק,צנר.צנתר ס00 עצעד,צעה,צען,צעף,צעק,צער*.צעצע פצפד,צפה,צפח,צפע,צפף,צפר.צפצף צ00 קצקצק רצרב,צרד,צרה,צרח,צרך,צרם,צרע,צרף,צרר.צרצר ש00 ת00

קעריכה

אקאה. בקבה,קבל,קבס,קבע,קבץ,קבר. ג00 דקדד,קדה,קדח,קדל,קדם,קדן,קדר*,קדש. הקהה,קהל. וקוה,קום,קון,קוץ,קורקוקו זקזז. ח00 טקטב,קטט^,קטל,קטם,קטן,קטע,קטף,קטר.קטרג יקיא,קיה,קיח,קיט,קים,קיץ,קיר כ00 לקלד^,קלה,קלח,קלט,קלל,קלס,קלע,קלף,קלק^קלש.קלקל מקמז,קמח,קמט,קמל,קמם,קמע,קמץ,קמר,קמש. קמבן,קמטט נקנא,קנה,קנח,קנט,קנן,קנס. קנטר סקסם,קסס.קסקס עקער,קעקע פקפא,קפד*,קפה,קפח,קפל,קפץ,קפש. צקצב,קצה,קצח,קצן,קצע,קצף,קצץ,קצר,קצת!. ק00 רקרא,קרב,קרד,קרה,קרח,קרט,קרם,קרן,קרס,קרע,קרץ,קרר,קרש,קרת.קרבן,קרטע,קרסם,קרקר,קרקף שקשב,קשה,קשח^,קשט,קשר,קשש,קשת.קשקש* תקתת

רעריכה

אראה,ראם. ברבב,רבד,רבה,רבך^,רבע,רבץ,רבק. גרגב,רגג,רגז,רגל,רגם,רגן,רגע,רגש. דרדד,רדה,רדם^. הרהב,רהט,רהן. ורוה,רוח,רוםרוץ. זרזה. חרחב,רחל,רחם,רחף,רחץ,רחק,רחש,רחת.רחרח טרטב,רטט,רטן,רטש. יריח,ריק,ריר. כרכב,רכך,רכל,רכן,רכס,רכש. ל00 מרמה,רמז,רמח!,רמך,רמס,רמץ,רמש. נרנה!,רנן סרסן,רסס. ערעב,רעד,רעה,רעם,רעע*,רעף,רעץ,רעש.רענן פרפא,רפד,רפה,רפט,רפס,רפף,רפק^,רפש,רפת.רפרף צרצה,רצח,רצף,רצץ. קרקב,רקד,רקה,רקח,רקם,רקק. ר00 שרשה^,רשל,רשם,רשע,רשף,רשש,רשתרשרש תרתח,רתם,רתע,רתק,רתת.

שעריכה

אשאב,שאג,שאה,שאט,שאל,שאף,שאר. בשבב,שבה,שבז,שבח,שבט,שבך,שבל,שבע,שבק,שבר,שבש,שבת.שבשב גשגב,שגד,שגה,שגח^,שגע,שגר,שגש.שגשג דשדד,שדה,שדך,שדל,שדף,שדר. השהה,שהם,שהק. ושוב,שוט,שום,שוק,שוף,שוע*. זשזב,שזף,שזר. חשחד,שחה,שחח,שחט,שחל!^,שחם,שחן,שחף,שחץ,שחק,שחר.שחזר,שחרר טשטה,שטח,שטט^,שטם,שטן,שטף,שטר. ישיג,שיד,שיח,שיט,שין,שיף,שיר,שיש|!שית!. כשכב,שכה,שכח,שכך,שכל,שכם*,שכן,שכר.שכלל,שכנע,שכפל,שכשך,שכתב לשלב,שלג,שלד,שלה,שלח,שלט,שלך,שלל,שלם,שלף,שלק,שלש.שנמך משמד,שמח,שמט,שמם,שמן,שמע,שמץ,שמר,שמש,שמת. נשנה,שנן,שנס,שנע,שנק. סשסה,שסע,שסף. עשעה,שעט,שעל*,שעם,שען,שעע,שער.שעבד,שעמם,שעשע פשפד,שפה,שפח,שפט,שפל,שפם,שפן,שפע,שפף,שפץ,שפק,שפר.שפצר,שפשף צשצף. קשקד,שקה,שקט,שקל,שקם,שקע,שקף,שקץ,שקק,שקר.שקלל,שקשק רשרב,שרג,שרד,שרה,שרח,שרט,שרך,שרע,שרף,שרץ,שרק,שרר*,שרש,שרת.שרבב,שרטט,שרעף!,שרשר שששר! תשתה,שתך,שתל,שתם,שתן,שתע,שתף,שתק,שתת.

תעריכה

אתאב,תאו,תאם,תאר.תארך בתבל,תבן,תבע,תבר. גתגר.תגמל דתדר.תדרך התהה. ו תוב,תוה,תוך,תוש זתזז. תזכר,תזמן חתחח,תחל^,תחם,תחרתחש,תחת.תחבל,תחזק,תחמן,תחכם,תחקר ט00 יתיג,תיר,תיש, כתכך,תכל,תכן,תכף.תכנן לתלג, תלה,תלל*,תלם,תלע,תלש.תלתל מתמד,תמה,תמך,תמם,תמן,תמר. תמחר,תמצת,תמרן נתנה,תנע. סתסס. תסבך,תסכל עתעב,תעד,תעה,תעל,תער,תעש.תעתע פתפח,תפל,תפף^,תפר,תפשתפת!.תפעל,תפקד צתצפת קתקל,תקן,תקע,תקף,תקר.תקשב,תקתק רתרד,תרם,תרן,תרע^,תרף,תרץ. שתשר,תשש.תשאל ת00