זה"לעריכה

  1. זה הלשון.
    • והנה המרדכי מסיים שם בזה"ל והא דתנן בפרקין אבל משביע הוא את הבאין ברשותה דהיינו הבעלי מתנה שו"ת שואל ומשיב מהד"ג ח"ג סי' קנט

ראו גםעריכה