א"כעריכה

 1. אדם כשר.
 2. אינו כדאי.
 3. אחרי כן/אחר כך.
 4. אם כך.
 5. אם כן.
 6. אין כסף.
 7. אין כמוך.
 8. אין כאלוקינו.
 9. ארבע כוסות.
 10. ארבע כנפות.
 11. אתה כוננת.