א"כעריכה

  1. אדם כשר.
  2. אינו כדאי.
  3. אם כך.
  4. אם כן.
  5. אין כסף.
  6. אין כמוך.
  7. אין כאלוקינו.
  8. ארבע כוסות.
  9. ארבע כנפות.
  10. אתה כוננת.