פתח פה לשטן

(הופנה מהדף פתח פה)

פָּתַח פֶּה לַשָּׂטָןעריכה

  1. דבר בשליליות וחזה דבר רע.
  2. [עממי] (בקיצור פתח פה) דיבר גבוהה גבוהה על תקווה לעתיד. בתפיסה שזה עלול לגרום להשבתת התקווה ולמזל רע.
    • זה אתה פתחת פה וואלק אמרתי לך לא לדבר.

מקורעריכה

 2. שילוב עממי בין המונח פתח פה לשטן לתפיסה של עין רעה.

ראו גםעריכה

מובאות נוספותעריכה

תנו רבנן, הנכנס לבית המרחץ אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתצילני מזה וכיוצא בו, ואל יארע בי דבר קלקלה ועון, ואם יארע בי דבר קלקלה ועון - תהא מיתתי כפרה לכל עונותי. אמר אביי: לא לימא אינש הכי, דלא לפתח פומיה לשטן; [לא יאמר אדם כך שלא יפתח פיו לשטן] דאמר ריש לקיש וכן תנא משמיה דרבי יוסי: לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. אמר רב יוסף: מאי קראה [מהו הפסוק שמלמד כך?] - דכתיב ”כמעט כסדם היינו לעמרה דמינו“ (ישעיהו א, פסוק י) מאי אהדר להו נביא? [מה השיב להם הנביא] - שמעו דבר ה' קציני סדם וגו'.