גמל הלך לבקש לו קרנים אזנים שהיו לו גזזו ממנו

גָּמָל הָלַך לְבַקֵּשׁ לוֹ קַרְנַיִם, אָזְנַיִם שֶׁהָיוּ לוֹ גָּזְזוּ מִמֶּנּוּעריכה

  1. מי שמנסה להרוויח שלא בחכמה - סופו שיְאבד את שיש לו.
    • מלך ירדן הצטרף למלחמה בישראל. על כך נאמר: גמל הלך לבקש לו קרניים, אוזניים שהיו לו גזזו ממנו.

מקורעריכה

  • תרגום שאילה מארמית: ”אמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב: היינו דאמרי אינשי: גמלא אזלא למיבעי קרני, אודני דהוו ליה גזיזן מיניה.“ (בבלי, מסכת סנהדריןדף קו, עמוד א).

ביטויים קרוביםעריכה