רע"אעריכה

  1. רבי עקיבא אייגר.
  2. רשות ערעור אזרחי.