צ"בעריכה

  1. צריך ביאור.
  2. צום ביישפיל (לדוגמה). אפשרות נוספת: צב"ש.