הבדלים בין גרסאות בדף "מדיה ויקי:Edittoolbar.js"

ניסוי
(Maintenance: mw:RL/MGU - Updated deprecated module name)
(ניסוי)
 
*
*/
 
function ExEditToolbar(){
/* הרחבת סרגל הכלים */
/* הרחבת סרגל הכלים */
var customButtons;
var customButtons;
mw.loader.using(['mediawiki.toolbar'],function(){
mw.loader.using(['mediawiki.toolbar'],function(){
function addBtn( location, imageFile, tagOpen, sampleText, tagClose, speedTip ) {
function mw.toolbar.addButtonaddBtn( ((location == 1) ? "//he.wikipedia.org/" : "//upload.wikimedia.org/" ) +, imageFile,speedTip, tagOpen, sampleText, tagClose,sampleText speedTip ); {
mw.toolbar.addButton( ((location == 1) ? "//he.wikipedia.org/" : "//upload.wikimedia.org/" ) + imageFile,speedTip,tagOpen, tagClose,sampleText);
}
}
$(document).ready(function() {
var toolbar = document.getElementById('toolbar');
$(function() {
if (!toolbar) return;
var toolbar = document.getElementById('toolbar');
 
if (!toolbar) return;
// Group 1
 
// Group 1
mw.toolbar.addButton("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Button_italic.png", "טקסט נטוי (לא מומלץ בעברית)", "\'\'" ,"\'\'","טקסט נטוי");
addBtn(0, mw.toolbar.addButton("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/81/891d/Button_biggerButton_italic.png", '<big>', "טקסט מוגדלנטוי (לא מומלץ בעברית)", "</big>\'\'", ,"\'\'","טקסט מוגדלנטוי");
addBtn(0, "wikipedia/commons/08/0d89/Button_smallerButton_bigger.png", '<smallbig>', "טקסט מוקטןמוגדל", "</smallbig>", "טקסט מוקטןמוגדל");
addBtn(0, "wikipedia/hecommons/c0/c90d/Button_strikeButton_smaller.png", "'<ssmall>"', "טקסט המסומן כמחוקמוקטן", "</ssmall>", "טקסט מחוקמוקטן");
addBtn(0, "wikipedia/he/1c/1ec9/Button_font_colorButton_strike.png", '"<span style=s>"color: ColorName;">', "טקסט צבועהמסומן כמחוק", "</spans>", "טקסט עם צבעמחוק");
addBtn(0, "wikipedia/commonshe/61/6a1e/Button_sup_letterButton_font_color.png", "'<sup>span style="color: ColorName;">', "כתבטקסט עיליצבוע", "</supspan>", "כתבטקסט עם עיליצבע");
addBtn(0, "wikipedia/commons/a6/aa6a/Button_sub_letterButton_sup_letter.png", "<subsup>", "כתב תחתיעילי", "</subsup>", "כתב תחתיעילי");
addBtn(0, "wikipedia/hecommons/2a/23aa/Button_codeButton_sub_letter.png", '<source lang="text"<sub>\n'", "טקסטכתב תחתי", "\n<\/sourcesub>\n", "עיצובכתב קודתחתי");
addBtn(0, "wikipedia/he/2/23/Button_code.png", '<syntaxhighlight lang="text">\n', "טקסט", "\n<\/syntaxhighlight>\n", "עיצוב קוד");
 
// ground 4
// ground 4
addBtn(0, "wikipedia/he/1/12/Button_gallery.png", "<gallery>\n", "קובץ:PictureFileName.jpg|כיתוב תמונה\nקובץ:PictureFileName.jpg|כיתוב תמונה", "\n</gallery>", "יצירת גלריית תמונות");
addBtn(0, "wikipedia/he/1/1312/Button_enterButton_gallery.png", "{{ש}}<gallery>\n", "קובץ:PictureFileName.jpg|כיתוב תמונה\nקובץ:PictureFileName.jpg|כיתוב תמונה", "\n</gallery>", "ירידתיצירת גלריית שורהתמונות");
addBtn(0, "wikipedia/he/1/13/Button_enter.png", "{{ש}}", "", "", "ירידת שורה");
 
// group 5:
// group 5:
addBtn(0, "wikipedia/he/d/d3/Button_definition_list.png", "\n; ", "פריט", " : ", "רשימת הגדרות");
addBtn(0, "wikipedia/he/5d/5fd3/Button_centerButton_definition_list.png", '<div style="text-align: center;">\n',; "טקסט, ממורכז"פריט", "\n</div> : ", "מירכוזרשימת טקסטהגדרות");
addBtn(0, "wikipedia/he/e5/ea5f/Button_align_leftButton_center.png", '<div classstyle="mwtext-content-ltralign: center;">\n', "טקסט מיושר לשמאלממורכז", "\n</div>", "יישורמירכוז טקסט לשמאל");
addBtn(0, "wikipedia/commonshe/ae/acea/Button_refButton_align_left.PNGpng", '<div class="{{הערה|mw-content-ltr">\n', "הקלידוטקסט הערתמיושר שוליים כאןלשמאל", "}}\n</div>", "הערתיישור טקסט שולייםלשמאל");
addBtn(0, "wikipedia/hecommons/3a/34ac/Button_hide_commentButton_ref.pngPNG", "<!-- {{הערה|", "הערההקלידו הערת שוליים מוסתרתכאן", " -->}}", "הערההערת מוסתרתשוליים");
addBtn(0, "wikipedia/commonshe/c3/c834/Button_redirectButton_hide_comment.png", "#הפניה[[<!-- ", "יעדהערה מוסתרת", "]] -->", "הפניההערה מוסתרת");
addBtn(0, "wikipedia/commons/c/c8/Button_redirect.png", "#הפניה [[", "יעד", "]]", "הפניה");
});
 
});
 
/* תוספות לסרגל כלים משופר
*
*/
if ( mw.user.options.get('usebetatoolbar')) {
mw.loader.using(['ext.wikiEditor'],function(){
$(document).ready( function() {
$('#wpTextbox1').on('wikiEditor-dialogs-loaded-insert-file',function(){
$( '#wikieditor-toolbar-file-dialog' ).dialog( {open: function(){ $( '#wikieditor-toolbar-file-format' ).val( 'ממוזער' ); } } )
});
 
});
// קבוצה חדשה בתפריט מתקדם:
$( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
function addToWikiEditor(){
'section': 'advanced',
/* Math editor */
'groups': {
/* Math editor */
'more': {
function mathDialog(tag, boxtitle, help){
'label': ""
// override user preference, otherwise mathjax enabler will just skip init
mw.loader.using(['jquery.ui'],function(){
var mathEditor=$('<div>');
var mathInput=$('<textarea>', { dir:'ltr', rows: 8, cols: 40 }).css('width', '100%').appendTo(mathEditor);
var displayOptions=$('<div>הצגה ממורכזת</div>').appendTo(mathEditor);
var mathPreviewDiv=$('<div>').appendTo(mathEditor);
var mathPreviewSpan=$('<span>', { dir: "ltr", 'class' : "tex" }).appendTo(mathPreviewDiv);
var blockDisplay=$('<input type="checkbox" />').prependTo(displayOptions);
mathEditor.dialog( {
title: boxtitle,
height: 0.5 * $('body').height(),
width: 0.5 * $('body').width(),
buttons: {
'הוספה': function(){
$("#wpTextbox1").textSelection('encapsulateSelection', {replace: true, peri: '<' + tag +
(blockDisplay.prop('checked')? ' display="block"' : '')+'>'+mathInput.val()+'</' + tag + '>'});
$(this).dialog('close');
},
'עזרה':function(){window.open(mw.util.getUrl(help));
},
'ביטול': function(){ $(this).dialog('close');}
} // buttons
});
function updatePreview() {
api.get( {
action: 'parse',
prop: 'text',
text: '<' + tag + '>' + mathInput.val() + '</' + tag + '>',
contentmodel: 'wikitext'
} )
.done( function(d) {
mathPreviewSpan.html(d.parse.text['*']);
$( 'p', mathPreviewSpan ).css( { overflow: 'auto' } );
} );
}
} mathInput
.on( 'keyup', updatePreview )
} );
.on( 'paste', function() { setTimeout( updatePreview, 0 ) } ); // we need to do it after the event has been processed: we get the trigger b4 the content is actually updated.
// צבע גופן
$( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
var api=new mw.Api();
'section': 'main',
var selection = $("#wpTextbox1").textSelection( 'getSelection' );
'group': 'format',
//insert the selected text into the equation editor
'tools': {
var mathRgx=new RegExp('<' + tag + '>(.*)<\/' + tag + '>');
'colouredtext': {
if(selection && mathRgx.test(selection)){
label: 'טקסט צבוע',
mathInput.val(mathRgx.exec(selection)[1]);
type: 'button',
mathInput.keyup();
icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/he/2/26/NewColorBtn.png',
action: {
type: 'encapsulate',
options: {
pre: '<span style="color: ColorName;">',
peri: "טקסט צבוע",
post: "</span>"
}
}
}
});
} );
// קבוצה חדשה בתפריט מתקדם:
 
$( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
// קו חוצה
'section': 'advanced',
$( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
'sectiongroups': 'main',{
'groupmore': 'format',{
'toolslabel': {""
'strikethrough': {
label: 'קו חוצה',
type: 'button',
filters: [ 'body.ns-4, body.ns-talk' ],
icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/he/8/8d/NewInlineBtn.png',
action: {
type: 'encapsulate',
options: {
pre: "<s>",
peri: "טקסט מחוק",
post: "</s>"
}
}
}
} );
} );
// קו חוצה
$( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
// הערה מוסתרת
'section': 'main',
$( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
'sectiongroup': 'advancedformat',
'grouptools': 'more',{
'toolsstrikethrough': {
label: 'קו חוצה',
'hiddennote': {
label type: 'הערה מוסתרתbutton',
type filters: [ 'buttonbody.ns-4, body.ns-talk' ],
icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commonshe/thumb8/b8d/b5/Gnome-document-new.svg/22px-Gnome-document-new.svgNewInlineBtn.png',
action: {
type: 'encapsulate',
options: {
pre: '<!--{'+'{כתב מחוק|',
peri: "הערהטקסט מוסתרתמחוק",
post: " -->"'}'+'}'
}
}
}
}
} );
 
} );
// נוסחאות מתמטיות
// נוסחאות כימיות
// טקסט ממורכז
// הערה מוסתרת
$( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
// טקסט ממורכז
'section': 'advanced',
// טקסט מיושר לשמאל
'group': 'more',
// תגי syntaxhighlight
'tools': {
// תו כיווניות
'center': {
$( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
label: 'טקסט ממורכז',
type'section': 'buttonadvanced',
'group': 'more',
icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Gnome-format-justify-center.svg/22px-Gnome-format-justify-center.svg.png',
action'tools': {
type: 'encapsulateformula',: {
label: 'נוסחה מתמטית (LaTeX)',
options: {
pretype: '<center>button',
icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Nuvola_apps_edu_mathematics_blue-p.svg/22px-Nuvola_apps_edu_mathematics_blue-p.svg.png',
peri: "טקסט ממורכז",
action: {type: 'callback', execute: (function () {return mathDialog('math', 'הוספת משוואה', 'עזרה:נוסחאות'); }) }
post: "</center>"
},
'chem-formula': {
label: 'נוסחה כימית (LaTeX)',
type: 'button',
icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Ben_test_tube.svg/22px-Ben_test_tube.svg.png',
action: {type: 'callback', execute: (function () {return mathDialog('chem', 'הוספת נוסחה', 'עזרה:נוסחאות כימיות'); }) }
},
'hiddennote': {
label: 'הערה מוסתרת',
type: 'button',
icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Gnome-document-new.svg/22px-Gnome-document-new.svg.png',
action: {
type: 'encapsulate',
options: {
pre: '<!-- ',
peri: "הערה מוסתרת",
post: " -->"
}
}
},
} 'leftalign': {
label: 'טקסט מיושר לשמאל',
}
type: 'button',
} );
icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Gnome-format-justify-left.svg/22px-Gnome-format-justify-left.svg.png',
action: {
// טקסט מיושר לשמאל
type: 'encapsulate',
$( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
options: {
'section': 'advanced',
pre: '<div class="mw-content-ltr">',
'group': 'more',
peri: "טקסט מיושר לשמאל",
'tools': {
'center' post: {"</div>"
}
label: 'טקסט מיושר לשמאל',
type: 'button',
icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Gnome-format-justify-left.svg/22px-Gnome-format-justify-left.svg.png',
action: {
type: 'encapsulate',
options: {
pre: '<div class="mw-content-ltr">',
peri: "טקסט מיושר לשמאל",
post: "</div>"
}
},
'sourcetags': {
}
label: 'עיצוב קוד מקור',
}
type: 'button',
} );
icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Utilities-terminal.svg/22px-Utilities-terminal.svg.png',
action: {
// תו כיווניות
type: 'encapsulate',
$( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
options: {
'section': 'advanced',
pre: '<syntaxhighlight lang="text">\n',
'group': 'more',
peri: "טקסט",
'tools': {
post: "\n</syntaxhighlight>\n"
'rlm': {
}
label: 'תו כיווניות',
type: 'button', }
},
icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Gnome-format-text-direction-rtl.svg/22px-Gnome-format-text-direction-rtl.svg.png',
action'rlm': {
typelabel: 'encapsulateתו כיווניות',
optionstype: {'button',
icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Gnome-format-text-direction-rtl.svg/22px-Gnome-format-text-direction-rtl.svg.png',
pre: '{'+'{כ}'+'}'
action: {
type: 'encapsulate',
options: {
pre: '{'+'{כ}'+'}'
}
}
}
}
} );
}
/* תוספות לסרגל כלים משופר
*
*/
if ( mw.user.options.get('usebetatoolbar')) {
mw.loader.using(['ext.wikiEditor'],function(){
if ($('#wikiEditor-ui-toolbar').length === 1) addToWikiEditor();//in case it loaded after toolbar initaliztion
else $( '#wpTextbox1' ).on( 'wikiEditor-toolbar-doneInitialSections', addToWikiEditor);
} );
 
} );
});
if ( ( $.inArray( mw.config.get( 'wgAction' ), [ 'edit', 'submit' ] ) + 1 ) &&
!$( '#wpTextbox1' ).prop( 'readonly' )
) {
$(document).ready(ExEditToolbar);
}