לכל מטבע יש שני צדדים

כתוב בתורה הקדושה בספר ויקרא בפרק כו בפסוק ח ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו ונפלו אויביכם לפניכם לחרב המילה חמישה רומזת על חמישה סוגים של אנשים שהם צדיקים גמורים צדיקים שאינם גמורים בינונים רשעים שאינם גמורים ורשעים גמורים נשים לב שהמילה רבבה מורכבת מארבע אותיות כלומר המילה רבבה רומזת על ארבע סוגים של מצוות שהם מצוות עשה שכתובות בתורה הקדושה מצוות לא תעשה שכתובות בתורה הקדושה מצוות עשה שתיקנו רבותינו זכרונם לברכה ומצוות לא תעשה שתיקנו רבותינו זכרונם לברכה נשים לב גם שבפסוק שהבאתי פה מופיעה שתי פעמים המספר מאה המילה מאה והמילה אמה יש להם את אותם אותיות אז נוריד אמה אחת מהמאה הראשון ואז נוריד אמה אחת מהמאה השני ואז יצא לנו המספר 99.99 כלומר התורה הקדושה באה ללמד אותנו מהפסוק שהבאתי פה שכל היהודים והיהודיות שיש בעם ישראל בכל הדורות מאז שקיבלנו את התורה עד סוף כל הדורות מהצדיקים הכי גדולים עד הרשעים הכי גדולים הם לא עוברים על 99.99% מההלכות של כל המצוות כולם בין אם זה מצוות שכתובות בתורה הקדושה בין אם זה מצוות שתיקנו רבותינו זכרונם לברכה המילים ונפלו אויביכם לפניכם לחרב רומזות על זה שאנחנו ננצח את כל האויבים שלנו בזכות זה שאנחנו לא עוברים על 99.99% מההלכות של כל המצוות כולם בין אם זה מצוות שכתובות בתורה הקדושה בין אם זה מצוות שתיקנו רבותינו זכרונם לברכה מכל מה שכתבתי עד עכשיו יוצא מפה שכל היהודים והיהודיות שיש בעם ישראל בכל הדורות מאז שקיבלנו את התורה עד סוף כל הדורות מהצדיקים הכי גדולים עד הרשעים הכי גדולים הם עוברים רק על 0.01% מההלכות של כל המצוות כולם בין אם זה מצוות שכתובות בתורה הקדושה בין אם זה מצוות שתיקנו רבותינו זכרונם לברכה בתלמוד הבבלי במסכת חגיגה בדף יד בעמוד א נאמר שפעם התורה שבעל פה הייתה מורכבת משש מאות סדרי משנה חשבתי לחדש שבכל סדר וסדר של אותם שש מאות סדרי משנה שהיו אז היה אלף מסכתות דבר זה רמוז בתורה הקדושה בספר במדבר בפרק יא בפסוק כא נאמר שם ויאמר משה שש מאות אלף רגלי העם אשר אנוכי בקרבו ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים אז אם נעשה שש מאות סדרי משנה כפול אלף מסכתות יצא לנו שפעם התורה שבעל פה הייתה מורכבת משש אלף מסכתות וידוע הדבר שרבי יהודה הנשיא כתב שישה סדרי משנה שמכילים בתוכם שישים מסכתות שישים מסכתות לעומת שש מאות אלף מסכתות זה 0.01% כלומר רבי יהודה הנשיא כתב רק 0.01% מכל התורה שבעל פה שקיבלנו ממשה רבינו זה לא במקרה אלוהים זיכה את רבי יהודה הנשיא לכתוב רק 0.01% מכל התורה שבעל פה שקיבלנו ממשה רבינו בגלל שכל היהודים והיהודיות שיש בעם ישראל בכל הדורות מאז שקיבלנו את התורה עד סוף כל הדורות מהצדיקים הכי גדולים עד הרשעים הכי גדולים הם עוברים רק על 0.01% מההלכות של כל המצוות כולם בין אם זה מצוות שכתובות בתורה הקדושה בין אם זה מצוות שתיקנו רבותינו זכרונם לברכה ממה שכתבתי פה אנחנו יכולים להבין שעם ישראל בדורות הראשונים היו חכמים גדולים מאוד וכנגד זה שהם היו חכמים גדולים מאוד הם גם היו טיפשים גדולים מאוד ועכשיו אני אסביר בהרחבה למה אני אומר את מה שאני אומר זה שעם ישראל חטאו בעבודה זרה ובגילוי עריות זה בגלל שהם רצו לתקן את השם הקדוש יהוה כלומר עם ישראל אמרו לעצמם שתי דברים הדבר הראשון שהם אמרו לעצמם הוא כך אנחנו נתקן את האות י של השם הקדוש יהוה על ידי זה שאנחנו נעבוד עבודה זרה בחמישה דרכים שהם להשתחוות לנסך להקטיר קטורת להקריב קורבנות ולעבוד את אותה עבודה זרה כמו שצריך לעבוד אותה פעם אחת בבוקר אנחנו נעבוד עבודה זרה את השמש באותם חמישה דרכים ופעם אחת בערב אנחנו נעבוד עבודה זרה את הירח ואת הכוכבים באותם חמישה דרכים ואנחנו נתקן את האות ה הראשונה ואת האות ה האחרונה של השם הקדוש יהוה על ידי זה שהגברים יקיימו יחסי אישות עם חמישה סוגים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם והם קרובות משפחה גם אם הם רווקות שהם האמהות הדודות האחיות הבנות והנכדות ועל ידי זה שהנשים יקיימו יחסי אישות עם חמישה סוגים של גברים שהתורה אסרה להיות איתם והם קרובי משפחה גם אם הם רווקים שהם הסבים האבות האחים הבנים והאחיינים ואנחנו נתקן את האות ו של השם הקדוש יהוה על ידי זה שאנחנו נקיים יחסי אישות עם שישה סוגים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם מיד לאחר שבן אדם התחתן עם אשתו שהם אמא של אשתו אמא של אמא של אשתו אמא של אבא של אשתו הבת של אשתו הבת של הבת של אשתו והבת של הבן של אשתו הדבר השני שעם ישראל אמרו לעצמם הוא כך אנחנו נתקן את האות י של השם הקדוש יהוה על ידי זה שהגברים יקיימו יחסי אישות עם חמישה סוגים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם והם קרובות משפחה גם אם הם רווקות שהם האמהות הדודות האחיות הבנות והנכדות ועל ידי זה שהנשים יקיימו יחסי אישות עם חמישה סוגים של גברים שהתורה אסרה להיות איתם והם קרובי משפחה גם אם הם רווקים שהם הסבים האבות האחים הבנים והאחיינים ואנחנו נתקן את האות ה הראשונה ואת האות ה האחרונה של השם הקדוש יהוה על ידי זה שאנחנו נעבוד עבודה זרה בחמישה דרכים שהם להשתחוות לנסך להקטיר קטורת להקריב קורבנות ולעבוד את אותה עבודה זרה כמו שצריך לעבוד אותה פעם אחת בבוקר אנחנו נעבוד עבודה זרה את השמש באותם חמישה דרכים ופעם אחת בערב אנחנו נעבוד עבודה זרה את הירח ואת הכוכבים באותם חמישה דרכים ואנחנו נתקן את האות ו של השם הקדוש יהוה על ידי זה שאנחנו נקיים יחסי אישות עם שישה סוגים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם מיד לאחר שבן אדם התחתן עם אשתו שהם אמא של אשתו אמא של אמא של אשתו אמא של אבא של אשתו הבת של אשתו הבת של הבת של אשתו והבת של הבן של אשתו מה שנאמר בתלמוד הבבלי במסכת סנהדרין בדף סד בעמוד א ובתלמוד הבבלי במסכת יומא בדף סט בעמוד ב שאנשי כנסת הגדולה ביטלו גם את יצר הרע של עבודה זרה וגם את יצר הרע של קרובות משפחה הכוונה היא שבתקופה של אנשי כנסת הגדולה כל עם ישראל הבינו שאבותיהם טעו במה שהם חשבו שאנחנו נתקן את השם הקדוש יהוה על ידי זה שאנחנו נעבוד עבודה זרה ונעשה גילוי עריות כמו שכתבתי פה בהרחבה