ל"געריכה

  1. (יש לשכתב פירוש זה): גימטריה 33.
  2. (דקדוק) למד הפועל גרונית.
  3. לא גרסינן.

צירופיםעריכה