כי"חעריכה

  1. כל יוצאי חלציו.
  2. כל ישראל חברים.