ולנת"עעריכה

  1. הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים.