אבדק"ק

אבדק"קעריכה

  1. אב בית דין קהילת קודש.
    ובגרסה קרובה: אב"ד דק"ק - אב בית דין דקהילה קדושה.