א"לעריכה

  1. אמר ליה.
  2. אמר להו.
  3. איכא למימר. יש לומר, פתיחה לתשובה על שאלה.